KODEKS  ETYKI I POSTĘPOWNIA W

  GERPOL INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.

 

Rozdział 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1

 

Kodeks Etyki pracowników Gerpol Instalacje sp. z o.o. sp.k. zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania pracowników zakładu, zwanych dalej „Pracownikami”, w związku z wykonywaniem przez nich zadań.

 

2

 

Etyka oznacza normy moralne, które przekładają ogólne ideały i wartości, przyjęte przez społeczeństwo, na praktykę dnia codziennego.

 

3

 

Korupcja rozumiana jest jako nadużycie dla uzyskania prywatnych korzyści (obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekupstwo, kradzież własności firmy, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych ).

 

4

 

Normy Kodeksu Etyki naruszają Pracownicy, którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań.

 

5

 

Pracownik obowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu Etyki.

Rozdział 2

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

 

6

 

Kodeks Etyki określa zasady postępowania Pracowników. Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych Pracowników, a także urzeczywistnia ideę uczciwej, otwartej i przyjaznej atmosfery.

 

7

 

Właściwą postawę pracowników zatrudnionych wyznaczają zasady:

1) praworządności,

2) uczciwości i rzetelności,

3) jawności,

4) profesjonalizmu,

5) neutralności,

6) współodpowiedzialności za działania.

8

 

Zasada praworządności

Pracownik wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes firmy. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

Zasada uczciwości i rzetelności

Pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.

W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności.

Zasada profesjonalizmu

Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zasada neutralności

Pracownik nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem firmy. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem.

Zasada współodpowiedzialności za działania

Pracownik nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje

się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności firmy.

Rozdział 3

 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ FIRMY

 

9

 

1. Przestrzeganie prawa

2. Zrównoważony rozwój

3. Respektowanie ograniczeń w handlu zagranicznym i kontrola eksportu

4. Uczciwa konkurencja

5. Ochrona informacji poufnych

Rozdział 4

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

10

 

1. Pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

3. Pracownicy, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze powinni upowszechniać znajomość Kodeksu Etyki wśród innych pracowników.